Quy trình cuốn chỉ

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH CUỐN CHỈ.

Cuốn chỉ: sau khi trải qua khâu kéo sợi, chỉ sẽ được quấn vào những beam lớn để đưa lên dàn dệt.